BUS design

Bli med inn i nye KK

"Ein betre start for heile familien"

I 2023 flyttar føde-og barselomsorga frå den gamle Kvinneklinikken og inn i nye lokale i Barne- og ungdomssjukehuset. Her ventar eit trygt fødetilbod og ei familievenleg barselomsorg, der mor og barn alltid er saman. I det nye bygget vil kvinnene og familiane deira ikkje lenger måtte dele rom med andre slik dei må i dag. Dei vil få bu på einerom, familierom eller multifunksjonsrom. Fødekvinnene vil vere i nærleiken av intensivavdelinga for dei nyfødde. Det betyr at eit sjukt nyfødd barn kan få behandling og pleie i same rom som mor.

Alle skal vere trygge på at Kvinneklinikken tar vare på barselkvinnene og barna så lenge dei har behov for oss.

Trygg utskriving 

Alle skal vere trygge på at Kvinneklinikken tar vare på barselkvinnene og barna så lenge dei har behov for oss. Barselkvinner som treng spesialisthelsetenester også i tida etter at dei er utskrivne frå sjukehuset, får sjølvsagt tilbod om oppfølging hos oss. Spesialisthelsehjelp skal vere lett tilgjengeleg for barselkvinner som har behov for dette, uavhengig av talet på dagar etter fødsel. Opphaldstida i sjukehus etter fødsel har endra seg vesentleg dei siste tiåra, og er blitt stadig kortare. I dag veit vi at barselkvinner ikkje må liggje i ei sjukehusseng for å få god støtte eller trygg oppfølging etter fødselen. Vi veit også at mange av kvinnene kjenner seg friske og ønskjer å reise heim.

Liggetida tar omsyn til kvar enkelt sin livs- og helsesituasjon.

Når mødrer og barn blir utskrivne frå Kvinneklinikken, går ein gjennom sjekklista «Trygg utskriving». Denne skal sikre at mor og barn er utskrivingsklare, og at dei har ein plan for oppfølging anten i kommunen eller i sjukehus.


Oversiktsbilde BUS

Vi satsar på kvinnehelse

Fokuset vårt er heile tida på pasientane, og vi er opptekne av å lytte til brukarane av tenestene våre. Kvinnene ønskjer betre rammer for føde- og barselomsorga. Ved å flytte dei inn i det nye sjukehusbygget kan vi oppfylle dette ønsket. Det meiner vi er ei viktig og riktig prioritering av kvinner og kvinner si helse.

Mor, barn og jordmor   

Hva er eit trygt fødetilbod og ei familievenleg barselomsorg?

 • Mor, far og barn får vere saman, også etter kompliserte fødslar.
 • Det er ammevennleg.
 • Barselomsorga er differensiert og tilpassa dei individuelle behova til mor og barn.
 • Behova til familien er førande for barselopphaldet.
 • Friske kvinner med friske barn fødd til termin, skal få tilbod om individuell oppfølging i heimen framfor å vere innlagde på sjukehus etter fødsel.
 • Barselomsorga skjer i samarbeid mellom sjukehus og kommunehelseteneste.

Nasjonalfaglige retningslinjer legger føringar for utskriving

Nasjonalfaglige retningslinjer fra 2014 som er styrande for planlegginga av det framtidige føde- og barseltilbodet
Sitat frå nasjonal fagleg retningslinje for barselomsorga:

 4.2 Barseltiden – de første dagene etter fødselen
«Barselomsorgen er i endring. Organiseringen av barseltilbudet vil derfor være forskjellig i de forskjellige regionene og kommunene. En desentralisert barselomsorg er under utvikling med en mer tilpasset oppfølging i hjemmet og på hjemstedet fordi sykehusoppholdet etter fødselen gradvis blir kortere. Hva som regnes som et kort opphold/liggetid, er ikke definert i Norge. Standard opphold er sannsynligvis ulikt fra foretak til foretak. Det er grunn til å tro at praksis med ”ambulant fødsel” vil bli vanligere når det gjelder friske kvinner som føder et friskt barn til termin. Hjemreise planlegges i løpet av 4–24 timer etter fødselen».

Les dei nasjonalfaglige retningslinjene hos Helsedirektoratet

Grunnleggande styringskrav

Pasienten si helseteneste

 • Pasienten skal settast i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal løftast.
 • Utføre tenester i samsvar med lover, forskrifter og avtaler.
 • Innanfor ramma av tildelt økonomi.


Grunnleggande styringselement

 • Prioritering etter medisinsk prognose.
 • Behandling skal bli gitt på rett omsorgsnivå.
 • Syte for planlegging av framtidige behov –kapasitet og kompetanse.
 • God leiing er avgjerande og derfor forventa.

Samhandlingsprosjektar

Vi har gode erfaringar frå slike samarbeidsprosjekt i andre kommunar som Askøy, Os, Fjell, Sund,  Øygarden og Lindås. Målet med samhandlingsprosjekta har vore å teste ulike metodar for korleis sjukehus og kommunar saman kan modernisere og skreddarsy barselomsorga etter kvinnene sine individuelle behov etter fødsel.

Brukarundersøkingar etter desse samhandlingsprosjekta viser at dette gir gode resultat, både når det gjeld tryggleik, tilfredsheit og ammefrekvens.

Du kan lese meir om dei gode erfaringane i følgande rapportar:

Sluttrapport Undersøking om barseltid heime Evaluering av samhandlingsprosjektet JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden

Evaluering av samhandlingsprosjektet Nærjordmorsenter Os og Askøy

Berekning av behov for sengeplassar

 • Kompliserte/risikofødslar er berekna å utgjere ca. 20 %. Det er lagt til grunn at dei fødande i denne gruppa treng i gjennomsnitt 6 døgn på sjukehus.
 • Omlag 40 prosent av dei fødande krev meir oppfølging/intervensjon enn dei ukompliserte fødslane. I denne gruppa vil anten mor, barn eller begge trengje moderat medisinsk oppfølging. Det blir lagt til grunn at denne mellomgruppa i gjennomsnitt vil vere 4 døgn på sjukehus.
 • Omlag 40 prosent av dei fødande vil vere friske kvinner som har gjennomgått eit normalt svangerskap, ein normal fødsel og har fått eit friskt barn til termin.

Berekninga er gjort på bakgrunn av tal som viser at 60 % av fødslane pr. i dag er ukompliserte fødslar med friske barn og mødrer. Det er lagt til grunn at ikkje alle av dei kan reise heim tidleg.

 


Vår visjon

Vår visjon er å fremme helse og livskavlitet i vest

Verdiane våre er:
Respekt i møte med pasienten
Kvalitet i prosess og resultat
Trygghet for tilgjengelegheit og omsorg

Målene våre er:  
Trygge og nære helsetjenester
Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk
En framtidsretta kompetanseorganisasjon

Oppdraget vårt er:
Pasientbehandling
Utdanning av helsepersonell
Opplæring av pasientar og pårørende
Forsking

Kordan blir byggeprosjekt organisert og beslutta?

Det er mye som må på plass før man kan bygge:

 • Arealplan
 • Statleg vegleiar for planlegging av sjukehusbygg
  • Ulike fasar
  • Konseptfase, tilslutting til konsept, ikkje endeleg vedtak
  • Forprosjektfase, endeleg beslutting
 • Detaljprosjektering og bygging
  • Deltaking frå brukarmiljøa
  • Spesielt i konseptfasen og forprosjektfasen
  • Detaljprosjekteringsfasen, knytta til spesifikke problemstillingarFann du det du leita etter?